yandex

ARKEOLOJİ VE MİTOLOJİ

Uygarlıklar, Mitoloji, Antik Bölgeler ve Antik Kentler, Terminoloji. Tarih öncesi Anadolu Uygarlıkları, Hitit, Roma, Bizans vb dönemleri ZENGİN DİA ARŞİVİ VE GÖRSEL MALZEME İLE Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler eski Genel Müdürü Arkeolog Dr. Alpay Pasinli yönetiminde yapılacaktır.
----- 
ARKEOLOJİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ
 Arkeolojinin Tarihçesi (Dünyada ve Türkiye'de Arkeolojinin Gelişimi)
 Arkeoloji ve Sanat Tarihi ( İlişkiler, yöntemleri ve farklılıkları)
 Arkeoloji ve Diğer Bilimler (Tarih, Paleo Antropoloji, Jeoloji, Kimya, Jeofizik, Mimarlık, Paleozooloji, Paleobotanik, Topoğrafya, Coğrafya vb.)
 Arkeolojik kazılar ve kazı Teknikleri (Türkiye ve Dünya'dan örnekler)
 Müzeler ve Müzecilik (Müzeciliğin Tarihçesi, Müzeoloji, Önemli Türk ve Dünya -Müzelerinden Örnekler)
 Koleksiyonerlik (Koleksiyoner olabilme koşulları, uyulması gerekli yasa ve yönetmelikler)
 Eski Eserlerle İlgili Yasalar (Taşınır ve Taşınmaz Kültür varlıkları ile ilgili yasalar,yönetmelikler ve uygulamalar)
 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terimleri (En sık kullanılan ve karşımıza çıkan terimler,tanımları kullanılış biçimleri örneklerle verilmektedir.) 
UYGARLIKLAR
Prehistorya: Evren, Güneş Sistemi ve Dünya, İlk canlılar,
İlk insan ve İnsanın Evrimi, İlk Uygarlıklar, Paleolitik (Mağara Sanatı-Duvar Resimleri),
Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç
Çayönü, Çatalhöyük, Aşıklıhöyük, GöbekliTepe, Köşk Höyük, Nevaliçori, Hacılar,
Troia, Arslantepe vb. gibi merkezler renkli dia ve görsel malzeme ile anlatılmaktadır.
Mısır: Coğrafya, İklim, Uygarlık ( Mimari, Piramitler, heykeltıraşlık, Duvar Resimleri,
Hiyeroglif (resim) yazısı, Küçük Sanat Eserleri, Takılar, Sosyal Yaşam, Mumyalama.
Mezopotomya: Sümer, Akkad, Eski Babil, Asur, Yeni Babil, Med ve Pers Uygarlıkları
 Sümer Çivi yazısının icadı ve Tarihin başlangıcı.
Mitoloji, din, dil ve sosyal yaşam.
Anadolu Uygarlıkları: Hatti, Hitit, Frig, Urartu ve Demir Çağ Uygarlıkları,
Mimari, heykeltıraş, Seramik, Takı, Küçük Sanat Eserleri,
Sosyal Yaşam hakkında bilgi verilmektedir.
Kültepe-kaniş-karum, Alacahöyük, Hattuşa, Yazılıkaya, Gordion, Tuşba(Van) gibi önemli merkezler tanıtılmaktadır.
Girit ve Myken: Minos, Myken (Akha) kültürleri Knossos Sarayı,
Freskler, Küçük Sanat Eserleri, Liner A ve Liner B yazıları.
Yunan - Roma: Tarih, Uygarlık, Şehircilik, Mimari, heykeltıraşlık, Seramik,
Resim, Fresk ve diğer küçük sanat eserleri, Sosyal yaşam.
Tematik konular (Antik Çağda Eğitim, Tıp, Spor, Müzik, Tarım, Yiyecek-İçecek,
Dokumacılık, Para, Yazı Araç ve Gereçleri, Aydınlatma Araçları, Takı vb.)
Bizans: İstanbul'un kuruluşu, Eski Çağ ve Önemli Bizans Anıtları, Küçük Sanat Eserleri Büyük
Saray, Ayasofya, Kariye, Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı ve Diğer Açık Hava Sarnıçları.
Bizans'ta Mimari Plastik, Fresk ve Mozaik Sanatı.
Antik Bölgeler ve Antik Kentler: Anadolu'nun Antik Topoğrafyası ve Antik Bölgeleri
(Thrakhia, Troas, Bithynia, Mysia, Aiolya, İonia, Caria, Lykia, Psidia, Pamphilia, Clicia, Frigya vb.)
Trolya, Assos, Efes, Milet, Priene, Didyma, Aphrodisias, Xanthos, Letoon, Side, Perge,
Aspendos, Halikarnasos, Kyme, Sagallasos vb.gibi antik kentlerin tanıtımı, yapılan araştırma ve
kazılar, kentlerin tarihçesi ve kuruluşu, mimari planları, yapılar, buluntular, Günlük yaşam, sosyal
ilişkiler, gelenek ve adetler.
Mitoloji: Evren, Yaratılış, Tanrılar, Kahramanlar ve Efsaneler.
Homeros (İlliada, Odysseia ve Troia Savaşları)
Hesiodos (Theogonia, Grek Panteonu,
Olympos'un 12 Tanrısı: (Zeus, Hera, Apollon, Poseidon, Artemis, Aphrodite,
Demeter, Hestia, Hermes, Hephaistos, Ares, Athena)
Prometheus, Pandora, Herakles, Daphne, Niobidler, Dionysos, Menadlar, Marsyas, Pan, Gorgonlar,
Medusa vb. gibi mitolojik varlıklarla ilgili bilgi verilmekte, bunlarla ilgili öyküler anlatılmaktadır.
Dr. ALPAY PASİNLİ
EĞİTİM
1947 (Hasankale Pasinler)'de doğdu
1971 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 'Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Arkeoloji Kürsüsü'
1995 Doktora İ.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Bilim Dalı 'Byzantion'da bulunmuş Yunan seramikleri
GÖREVLER
1971 İstanbul Arkeoloji Müzeleri asistanı 1981-1983 İstanbul Hisarlar Müdürü, İzmit Müzesi Müdür Yardımcısı, Yıldız Sarayı müzesi Uzmanı
1983 Anadolu Medeniyetleri Sergisi Arkeoloji Bölümü (Aya İrini) Sorumlusu
1984 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür Yardımcısı
1985-1997 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü
1997 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şube Müdürü 1997-1999 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü
1999-2003 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü
20.11.2002-18.12.2002Kültür Bakanlığı Müsteşar Vekili 07.05.2003-16.09.2003 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yrd. Vekili
MESLEKİ ÇALIŞMA VE YAYINLAR
20'den fazla arkeolojik kazıya görevli, üye veya kazı başkanı olarak katılmıştır. (Kaunos, Arslantepe, Adilcevaz, Knidos, Pessinus, Hacı Tuğrul Höyük, Dragos, Erythrai, Bayraklı, Anmorium, Çatalca-İnceğiz Nekropolü, Bizans Büyük Saray).
4 kitap ve 40 civarında Bilimsel-Mesleki yayın.
Yurt içinde ve yurt dışında (İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Amerika, Japonya) birçok konferans ve bildiri vermiş, kollokyum ve panellere katılmıştır.
1994 İtalya-Roma'da ICROM'un 'Müzelerde Koruyucu Güvenlik ve Konservasyon Önlemleri' Kursu 1985 Japonya, TSUKUBA EXPO'85 Türk pavyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi.
1987 Alman Hükümeti'nin davetlisi olarak Almanya müzelerinde inceleme.
1991 ABD'nin davetlisi 'International Visitor' olarak ABD müzeleri ve diğer kültür kurumlarında inceleme.
1995 Japon Foundation'un davetiyle Japonya'daki Müzecilik ve Korumacılıkla ilgili incelemeler.
ÜYELİKLER
1985-2000 15 yıl süreyle İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı
Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi (İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü olarak müzeye ve klasik arkeolojiye katkılarından dolayı)
Avusturya Enstitüsü üyesi
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü üyesi
ÇEKUL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
TTOK üyesi ICROM üyesi
Ayrıca birçok dernek ve vakıf üyesidir